Obchodní podmínky


Jsme Apitalks s.r.o., sídlíme v Klimentské 1246/1, 110 00 Praha 1, zapsáni jsme v rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 311059 pod identifikačním číslem 079 84 391. Pro naše klienty vytváříme API Store, díky kterému můžete bezpečně, jednoduše a přehledně dál využívat jejich data, ať už jste vývojář, klientův obchodní partner, jeho zákazník nebo třeba i občan dané obce.


Pokud se chystáte s těmito daty pracovat za pomoci naší služby Apitalks, prosíme vás o pročtení a dodržování následujících podmínek jejího používání.


U každého jednotlivého API je uvedeno, pod jakou licencí je poskytováno (čímž je stanoveno, za jakých podmínek se mohou klientova data (API) dál využívat). Při používání těchto dat se podmínkami takové licence musíte řídit a nesmíte se snažit poskytnutá data jakkoliv měnit.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že Apitalks je služba pro naše klienty a pro Vás - uživatele jejich dat. Veškeré operace s daty provádíme z pokynu klienta a pro účely poskytování naší služby. To konkrétně znamená, že:

  • Žádná data nevlastníme.
  • S daty nepracujeme jinak než pro účely vytvoření požadovaného API rozhraní.
  • Data co do jejich obsahu nekontrolujeme, to ani není s ohledem na množství dat proveditelné. Neodpovídáme tedy třeba za jejich pravost nebo legálnost.
  • Naše práce končí s poskytnutím služby (zejména poskytnutím a správou klientova API rozhraní).


Neodpovídáme například za to, že:

  • klient neměl právo data do služby nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže, apod.);
  • data zasahují do práv třetích osob, zejména do cizích autorských práv, průmyslových práv nebo práv k označení;
  • klient neměl veškerá oprávnění k tomu zpracovávat a zpřístupňovat tato data z hlediska zpracování osobních údajů;
  • data a práce s nimi obecně je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
  • data obsahují nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině;
  • klient nahráním dat porušil zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby.


Všechny výše uvedené příklady jsou odpovědností klienta, který daná data nahrál, proto se v případě problémů obraťte přímo na něho.


Naši službu nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete službu využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je postavena naše služba), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky. Také může jít o nekalou soutěž.


API je možné využívat v souladu s podmínkami jeho užívání. Ty jsou dostupné na webové adrese apitalks.com/cs/aup.


I aplikaci tvoří lidé, a proto se i při vynaložení veškeré péče mohou v aplikaci čas od času objevit nedostatky. Využívat základní funkce naší služby vám umožňujeme zadarmo, proto vám předem děkujeme za pochopení, že za případné vady služby neodpovídáme, stejně jako že negarantujeme nepřetržitou dostupnost služby.


Pokud budete mít zájem o rozšíření funkcí služby, ozvěte se nám na info@apitalks.cz a společně se domluvíme na konkrétních podmínkách a podobě poskytování naší služby. V takovém případě budeme mít váš e-mail v naší databázi, o smazání z databáze můžete kdykoliv požádat na adrese info@apitalks.cz Jak budeme při registraci zpracovávat vaše osobní údaje, si můžete přečíst tady.


Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo rozšíření služeb. Pokud budete mít uživatelský účet, o zásadních změnách vás budeme informovat mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Nesouhlas se změnou můžete vyjádřit po přihlášení do služby, kde budete na změnu upozorněni. Pokud změnu odsouhlasíte nebo se do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte, bude v používání služby za nových podmínek pokračováno. Naopak pokud dáte najevo svůj nesouhlas, nebude vám umožněno naše služby do budoucna využívat.


V rámci vylepšení kvality našich služeb sbíráme analytická data o využívání dat klientů. Veškerá data jsou anonymní a nejde z nich rozpoznat žádnou konkrétní osobu.


Podrobnosti přístupu (např. specifikace limitů a kvót) k danému rozhraní nebo datovému portálu závisí na tom, co si s klientem, pro kterého jsme API vytvořili, domluvíme. Mějte, prosíme, na paměti, že se může naše domluva a tedy podmínky přístupu v průběhu času měnit.


Pro Jednotlivá API rozhraní jsou stanoveny kvóty pro užívání, která je třeba respektovat a jsou uvedeny v technické dokumentaci každého jednotlivého API. V některých případech je možné zažádat o navýšení takové kvóty prostřednictvím email adresy info@apitalks.cz.


Kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailu info@apitalks.cz