Směrnice EU o opakovaním využití otevřených dat

Evropská unie usiluje o to, aby informace veřejného sektoru, které mají členské státy k dispozici byly všem snadno přístupné. V tomto článku je sepsáno, jakými způsoby se toho snaží dosáhnout.

Začněme od začátku. Směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, také známá jako "směrnice PSI", byla prvním dokumentem o opakovaném použití veřejných dat. V platnost vstoupila 31. prosince 2003. Jejím hlavním cílem bylo podpořit vývoj směrem k informační a vzdělané společnosti, ve kterém jsou informace z veřejného sektoru volně dostupné a hrají velmi důležitou roli.

‍Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo zajistit spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky pro opětovné použití těchto informací. Byl vytvořen obecný rámec a pravidla, jimiž se musí členské státy řídit a nastavit podle nich vlastní legislativu v oblasti opakovaného využití dat veřejného sektoru.

První revize přišla se směrnicí 2013/37/EU, která vstoupila v platnost 17. července 2013. Členské státy EU byly povinny ji zapracovat do svých zákonů do 18. července 2015. Cílem této revize bylo dosáhnout cílů té původní a rozšířit její dopady směrem k otevření trhu se službami založených na informacích veřejného sektoru. Hlavní změny byly:

  • Rozšíření oblasti působnosti směrnice na další instituce, jako jsou knihovny (včetně univerzitních knihoven), muzea a archivy
  • Omezení poplatků, které mohou veřejné orgány účtovat za poskytování informací na pouze marginální náklady
  • Zavedení nezávislého dohledu nad stavem implementace pravidel pro sdílení informací veřejného sektoru
  • Vytváření strojově čitelných formátů pro informace držené orgány veřejné moci

Komise provedla v roce 2018 přezkum uplatňování směrnice 2013/37/EU na základě výsledků veřejné on-line konzultace ve formě návrhů na revizi směrnice, který byl přijat Evropskou komisí 25. dubna 2018. Cílem návrhu je překonat hlavní překážky, které stále brání úplnému opětovnému využití informací veřejného sektoru, které jsou uvedeny v posouzení dopadů.

Navrhované změny jsou:

  • Snížit překážky vstupu na trh, zejména pro malé a střední podniky omezením výjimek, které umožňují veřejným subjektům účtovat za opětovné použití svých údajů více než mezní náklady
  • Zvyšování rozsahu dostupných údajů zanesením do rozsahu působnosti směrnice nové typy veřejných a veřejně financovaných dat, jako jsou údaje uchovávané veřejnými institucemi v odvětví veřejných služeb a dopravy a údaje z výzkumů financovaných z veřejných prostředků;
  • Minimalizovat riziko nadměrné výhody pro velké společnosti z důvodu možného omezení počtu potenciálních uživatelů těchto údajů, a to vyžadováním transparentnějšího procesu vytváření ujednání o využívání veřejných a soukromých dat.
  • Zvýšit obchodní příležitosti podpořením šíření dynamických dat prostřednictvím rozhraní API (Application Programming Interfaces)

Návrh nové PSI směrnice byl schválen 21.2. 2019. Nyní už je na řadě jen formální schválení Evropským parlamentem, které by mělo nastat na přelomu dubna a května letošního roku. Po schválení nastane tzv. 2 letá národní implementace všech členských států, ve které bude muset být směrnice implementována do zákonů.